A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Fuar Mevzuatı

30

Fuar Mevzuatı

95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

 

 AMAÇ

MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı”nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

MADDE 3.

A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler

a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,

b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,

c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek,seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,

b. Diğer Destekler

a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri’nce tanıtımı,

b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki,

DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ

MADDE 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir.

a. Fuarın;

– Tekstil, konfeksiyon,halı,

– Deri (Ayakkabı dahil)

– Taşıt araçları ve yan sanayii,

– Gıda ve gıda teknolojisi,

– Elektrik-elektronik sanayii,

– Madeni eşya sanayii,

– Tüpraş sanayii,

– İnşaat Malzemeleri,

– Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,

b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması,

c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir.

d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez.

ÖDEME ESASLARI

MADDE 5. Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile belgelendirilmiş olması şarttır.

b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları aşağıda gösterilmiştir.

HARCAMA KALEMLERİ

DESTEKLEME ORANI (%)

AZAMİ DESTEK TUTARI (Karşılığı TL.)

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri

50

25.000 $

Önemli alıcıların ulaşım giderleri

50

15.000 $

Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri

50

5.000 $

 

c. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne başvurmaları gerekmektedir.

d. İhracatçı Birlikleri 4. maddede belirtilen kriterler ve bunlara ek olarak Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer kriterler çerçevesinde, söz konusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir.

e. Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri’ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyeti Merkez Bankası’na intikal ettirir.

f. Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyeti Merkez Bankası Çapraz kurları ve döviz alışı kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL. olarak T.Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na ödenir.

MÜEYYİDE

MADDE 6. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun” hükümleri uygulanır.

YETKİ

MADDE 7. Bu karar’ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, istihsal edilen ve 01.06.1995 tarih ve 2230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (DTM) gerekli destek sağlanacaktır.

MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının söz konusu 95/7 sayılı Kararda tespit edilen esaslar ve organlar çerçevesinde “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

SAĞLANAN DESTEK

MADDE 3.

A.Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler

a. Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş,broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,

b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolosluklarca uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,

c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,

B. Diğer Destekler

a. Fuara daha fazla yabancı firmanın katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması amacına yönelik olarak, Ticaret Müşavirlikleri’nce ilgili firmalar ve kuruluşlar nezdinde gerekli tanıtımın yapılması,

b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

MADDE 4. Yurtiçinde düzenleyeceği uluslararası nitelikte ihtisas fuarına ilişkin olarak bu destekler yararlanmak isteyen organizatör firmaların aşağıdaki şartlara uymaları gereklidir.

a. Söz konusu fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış olması,

b. Fuarın,

– Tekstil, konfeksiyon, halı,

– Deri (ayakkabı dahil),

– Taşıt araçları ve yan sanayii,

– Gıda ve gıda teknolojisi,

– Elektrik-elektronik sanayii

– Madeni eşya sanayii,

– Toprak sanayii,

– İnşaat malzemeleri,

– Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,

c. Fuarın en az üc defadır yapılıyor olması,

d. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması,

MADDE 5. Bir organizatör firmaya aynı oknudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmez. İhracatçı Birlikleri her sene sonunda o yıl destek verilen fuar ve firmalara ilişkin bilgileri diğer Birliklere iletmekle yükümlüdür. Bu şekilde bir firmaya ilişkin başvurunun incelenmesinde öncelikle firmanın aynı fuar içindaha önce destekten yararlanıp yararlanmadığı, yararlandıysa kaç defa yararlandığı tespit edilecektir.

MADDE 6. Bahsekonu destek,desteklenen faaliyetlere ilişkin olarak organizatör firma tarafından gerçekleştirilen harcamaların %50’si oranındadır. desteklenen faaliyetlere ilişkin destekleme oranı ve azamidestek tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 HARCAMA KALEMLERİ

DESTEKLEME ORANI (%)

AZAMİ DESTEK TUTARI (Karşılığı TL.)

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri

50

25.000 $

Önemli alıcıların ulaşım giderleri

50

15.000 $

Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri

50

5.000 $

MÜRACAAT ŞEKLİ

MADDE 7. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

I) Başvuru formu (Ek-1) ile fuarın konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçekleştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren proje,

II) Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir örneği,

III) Son yıla ait vergi dairesinden tasdikli bilanço ve kar/zarar tabloları,

IV) Fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığını ve fuarın uluslararası nitelikte bir ihtisas fuarı olduğunu gösteren belgeler,

V) Fuarın daha önce en az üç defa düzenlendiği ve bir önceki dönemdeki fuara 25’i yabancı olmak üzere 100 firmanınkatılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar kataloğu, broşür vb.),

VI) Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. dökümanların birer örneği,

VII) Fuara davet edilecek olan ve fuarın konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda önemlil ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca onaylanmış davetlilere dair liste,

VIII) Fuar alanının tahsisi içinyapılan kira sözleşmesinin bir örneği,

IX) tahmini maliyet tablosu (Ek-2)

X) Firmanındaha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait dökümanlar.

MADDE 8. İhracatçı Birlikleri sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir. Başvuruların yanlış ve yanıltıcı beyanı olan ve/veya müracaat belgeleri eksik olan firmaların talepleri değerlendirmeye alınmaz.

DESTEK İLE İLGİLİ ÖDEMELER

MADDE 9. Destekten yararlanmak için, fuar bitiş tarihini müteakip en geç altı ay içinde aşağıdaki belgelerin ilgili İhracatçı Birliği’ne ibraz edilmesi gerekmektedir.

I) Gerçekleştirilen ve faturaları ibraz edilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuar esnasında düzenlenen seminer, konferans ve ödüllü yarışmalara ilişkin dökümanlar ile fuarı ziyaret eden önemli alıcıların listesi,

II) Ödemeye esas olacak faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların noterden tasdikli tercümesi (faturalar organizatör firma adına alınacak, yurt dışında yapılan harcamalara ait faturalar konvertibl döviz cinsinden düzenlenecek ve ayrıca ilgili ükledeki Ticaret Müşavirliğimizce onaylanacaktır.

III) Fuar hakkında organizatör firma tarafından hazırlanan, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı vb. istatistiki bilgiler ile ekinde fuar kataloğu, fotograf gibi malzemeleri de içeren ayrıntılı fuar raporu.

MADDE 10. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na intikal ettirir.

MADDE 11. İhracatçı Birlikelri’ne ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

MADDE 12. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakıkndaki Kanun” hükümleri uygulanır. Ödeme esnasında firmalardan Ek-3’de örneği yer alan taahhütname alınır.

MADDE 13. Bu karar’un uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir.

Ek 1-a

YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TALEP FORMU

 

 

I.FİRMA PROFİLİ

1.FİRMA ADI/ÜNVANI :

 

ADRESİ :

POSTA KODU :

TEL./TELEKS/FAKS NO :

VERGİ DAİRESİ VE

SİCİL NO :

 

 

2.FAALİYET KONUSU

 

 

3.ÖDENMİŞ SERMEYESİ: KURULUŞ YILI:

 

 

4.TOPLAM PERSONEL SAYISI:                       ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SAYISI:

YABANCI DİL BİLEN ELEMAN SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMLARI:

II.FUARA İLİŞKİN BİLGİLER
 

 

1.FUARIN ADI VE YERİ :

2.KONUSU :
3. AMACI :
4. FUARIN KAÇINCI KEZ DÜZENLENDİĞİ :
5.BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN

 

a) katılımcı firma sayısı :

b) Yabancı firma sayısı :

(Yurtiçindeki temsilcilikleri ile katılan firma sayısı da belirtilecektir. )

c) Toplam Alanı :

d) Ziyaretçi Sayısı (Yerli, Yabancı, Ticari) :

 

6.TOPLAM KATILIM ALANI (m2) ………………………… AÇIK …………………………KAPALI
7. FUAR MERKEZİ :
8.KATILIMCI FİRMA ADEDİ :
9.FUAR ÖNCESİ VE FUAR ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER:

 

a) Fuarın Yurtdışında Tanıtımına İlişkin Faaliyetler

 

b) Firmaların İlişki Kurabilecekleri Muhtemel İthalatçılara Yönelik Faaliyetler:

 

c) Fuar Süresince Fuarın Konusu İle İlgili Olarak Düzenlenecek Seminer, Konferans, Panel, Yarışma, vb. Faaliyetler:

d) Diğer Faaliyetler:

10. FUARIN KATILIMCI FİRMALARA M2 MALİYETİ
11. FUAR İÇİN HAZIRLANANDOKÜMANLARIN HAHİYETİ VE ADEDİ (BİRER ÖRNEĞİ EKLENECEKTİR.)
12. SÖZKONUSU FUARIN ORGANİZASYONU İÇİN DAHA ÖNCCE 95/7 SAYILI KARAR KAPSAMINDA DESTEK ALIP ALINMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 

 

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİ VEREN YETKİLİNİN

 

 

ADI:                          ÜNVANI:                      TARİH:

FİRMA KAŞESİ VE İMZA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:2

Tarih:

YURTİÇİ İHTİSAS FUARI

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

 

(1 $ = …………………………. TL.)

Harcama Kalemleri Yurtiçi Harcamalar (TL)  

 

Yurtdışı Harcamalar ($)

 

Stand kirası    
Stand konstrüksiyonu    
Stand dekorasyonu    
Elektrik, su, telefon v.b.    
Hostes ve tercümanlık hizmetleri    
Personel giderleri    
Tanıtım Giderleri::

 

a) Yurtdışı Tanıtım Giderleri

-Gazete ve Dergi İlanları

-Radyo-TV reklamları

-Afiş, broşür vb.

 

b) Yabancı Davetlilerin Yol Giderleri:

 

c) Seminer, konferans, panel ve Ödüllü Yarışmalara İlişkin Giderler:

   
Diğer Giderler:    
TOPLAM

 

 

   

EK : 3

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞI’NA

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”na ilişkin Kararı’nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 01.06.1996 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7 sayılı Kararı çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Firma Ünvanı :

Firma Adresi :

Tel/Faks No :

Vergi Dairesi ve

Vergi Sicil No :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Tarih :

 

30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27448

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

          MADDE 1– (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Bu Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

          Kapsam

          MADDE 2– (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

 

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

          MADDE 4 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433)  (1) Bu Tebliğde geçen;

a)  Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

b) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

c) Kuruluşlar: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen kuruluşları,

ç) Organizatör: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları,

d) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonunu,

e) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek ve benzeri yapılanmaları)

f) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu,

g) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

ğ) Bireysel Katılım: Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarını,

h) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarını,

ı) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuar organizasyonlarını,

i) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuar organizasyonlarını,

j) Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek, fuarla ilgili nakliye, gümrükleme, sigorta, yer kirası, stand konstrüksiyonu, dekorasyon giderleri ve verilecek hizmetler toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış, desteğe esas olacak azami bedelini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Destekler

 

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi

          MADDE 5– (1) (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(2) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.

(3) (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.

(4) (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

(5) (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) Katılımcının gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım,  bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını  geçmemek kaydıyla destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(6) (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonlarında standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her yurt dışı fuar organizasyonu için azami 36 m2’lik alan esas alınır. Üretici/imalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.

(7) (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) Organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların destek tutarı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşamaz.

        

         Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

          MADDE 6 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörün, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektör/sektörlerin ve/veya katılımcıların ve/veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere,

a) Defile,

b) Fuar konusu sektör/sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru,

c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

d) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam,

e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektör/sektörlerin, katılımcıların ve/veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalara Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen iletişim hizmetlerini vermeye yönelik info stand,

f) Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının ’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan, birinci fıkra kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar %75 oranında destekten yararlandırılır.

(3) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, yurt dışı fuar organizasyonunun, fuar konusu sektör/sektörlerin, Türk ihraç ürünlerinin ve/veya katılımcıların tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için ikinci fıkrada belirtilen 120.000 ABD Doları destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi

            MADDE 7– (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.

(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.

(3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının tamamı 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

(4) Katılımcının gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(5) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, destek tutarı her fuar için azami 36 m2’lik alan üzerinden hesaplanır.

 

Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli

          MADDE 8 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Genel Hükümler

 

Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği

          MADDE 9 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

(2) Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si, bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.

(3) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.

(4) İkinci fıkradan yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen % 50’den daha yüksek destek oranları uygulanmaz. Prestijli fuar katılımı gerçekleştiren katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 sınırlaması ile üretici/imalatçı organizasyonlarına yönelik 36 m2 sınırlamasından muaftır.

 

Ödeme Esasları

          MADDE 10 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin destek hesaplaması yapılırken Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ve ilan edilen katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarının aşılmaması kaydıyla, fatura ve ödeme belgesinden düşük olanına ait tutar değerlendirmede esas alınır. Destek hesaplamasında sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınır.

 

 

Kurlar

          MADDE 11– (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Ödemeye ilişkin ibraz edilen belgelerdeki harcamaların (dolaylı vergiler dahil), Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi

          MADDE 12 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek organizasyon ile ilgili öngörülen katılım bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Bakanlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır.

 

          Müracaat Süresi ve Başvuru Mercii

MADDE 13 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcı ve/veya organizatör tarafından, Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise katılımcı tarafından; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Bakanlıkça gözlemci görevlendirilmeyen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği üyesi olması gerekmeyen katılımcılar tarafından ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilir. İlave sürenin ne kadar olacağı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel düzeyde katılımı desteklenen uluslararası sektörel fuar katılımlarında, ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, başvuru dosyasını Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) göndereceği ve gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırır.

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen TCMB’ye bildirir.

(4) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

 

Ürün Teşhir Şartı

          MADDE 14– (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.

 

Stand Alanı

          MADDE 15 – (1) Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2’ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50 m2’nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2’nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır.

(2) Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.

 

Organizatörlere Yönelik Müeyyideler

          MADDE 16 – (1) Organizatör;

a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,

b) Fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin,

c) Bakanlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin,

ç) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun,

d) Bu Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının,

tespit edilmesi halinde, 6 ncı maddede belirtilen desteklerden yararlandırılmaz. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18 inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır.

(2) Organizatörün bu maddede sayılan fiillerine yönelik idari müeyyideler Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Mevzuat çerçevesinde ayrıca belirlenir.

 

Katılımcılara Yönelik Müeyyideler

          MADDE 17 – (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) Katılımcının, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, bu Tebliğ kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18 inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır.

Haksız Ödeme

          MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır.

 

Yetki

          MADDE 19 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

          MADDE 20 – (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararı’na istinaden 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) (Değişik: R.G. 10/03/2010-27517Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen yurt dışı fuarlara katılımlar ile uluslararası sektörel fuarlara bireysel katılımlara ilişkin destek müracaatlarının sonuçlandırılmasında Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararı’na istinaden 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile anılan Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen; katılımcının, bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz edeceğine ilişkin hükümde yer alan, “en az on beş günlük” süre şartı 1/7/2010 tarihine kadar başlayacak fuarlar için aranmaz. Bu fuarlar için, katılımcının, fuarın başlama tarihinden önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini veya faturasını ibraz etmesi yeterlidir.”

 

           GEÇİCİ MADDE 2- (Değişik: R.G. 06/10/2012-28433) (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen stand harcamalarına ilişkin düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen ve henüz sonuçlandırılmamış olan prestijli fuar katılımları dahil olmak üzere uygulanır.

 

Yürürlük

          MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin

2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak ve Tanımlar

Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 19’uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.

(2) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen terimler kullanılmıştır.

(3) 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunabilmesi için katılımcının, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonu olması gereklidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Destekler

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi

MADDE 2 – (1) Organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarı toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla desteklenebilir.

(2) Destek talebi, katılımcıya verilecek hizmetleri detaylı olarak içeren, organizatör ile katılımcı arasında yurt dışı fuar organizasyonu öncesinde yapılan sözleşmenin incelenmesiyle değerlendirilir. Organizatörler tarafından katılımcı adına düzenlenecek faturada fuar adı ve tahsis edilen alan belirtilmelidir. Organizatörler tarafından düzenlenecek faturada verilen hizmetler detaylı olarak açıklanır. Katılımcı nakliye hizmeti almıyorsa, bu husus özellikle belirtilir. Kuruluşlar, fuar adı ve tahsis edilen alan ile verilen hizmetler detayı ve nakliye hizmeti alınıp alınmadığı hususunu içerir tabloyu (EK-4) ibraz eder.

(3)  Organizatör ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede genel olarak;

a)      standart olarak verilecek nakliye hizmetine ilişkin hacim veya ağırlık aşımının,

b)      standart dışı stand ve ilave stand dekorasyon/donanım malzemesi maliyetinin,

katılımcı tarafından ayrıca ödeneceğinin belirtilmiş olması ve düzenlenen faturada bu durumun açıkça yer alması gerekmektedir.

(4) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların ilave fuar nakliye masraflarının desteklenmesi, organizatör ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede belirtilen standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim veya ağırlık karşılığı maliyet) aşımı durumunda geçerlidir. Bahse konu aşım bedeli, organizatör tarafından katılımcıya yönelik düzenlenen faturada (organizatör kuruluşlar için EK-4) üzerinde ayrı bir gider kalemi olarak gösterilir veya aşım bedeli için ilave bir fatura (organizatör kuruluşlar için EK-4) düzenlenir.

(5) Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.

(6) ATA karnesi, gümrük beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuara ilişkin ürün ve malzemelerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduklarına dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması vb.) yer alması ve söz konusu ürünlerin “bedelsiz ihracat” veya “geçici çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur.

(7) Nakliye desteği, katılımcının ürünlerinin geri getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri getirilmemesi durumunda yalnızca gidiş olarak hesaplanır.

Katılım Bedeli

MADDE 3- (1) Her bir yurt dışı fuar organizasyonunun katılım bedeli, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ilan edilir. Destek hesaplaması yapılırken Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarı aşılmaması kaydıyla fatura (Kuruluşlar için EK-4 Tablo)  ve ödeme belgesi karşılaştırılarak düşük olan tutar değerlendirilir.

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatörün Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 4- (1) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlara ilişkin Bakanlığa sunulacak tanıtım projesinde, ilave tanıtım desteği talep edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır. İlave tanıtım desteği başvuruları Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

(2) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. basın-yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Yurt dışı fuar organizasyonunun konusu ile ilgili olması halinde bile, organizatörlerin “eşantiyon, ikram ve hediye” niteliğindeki harcamalarının yanı sıra, 2009/5 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan faaliyetlerin dışında kalan diğer etkinlikleri destek kapsamı dışındadır. İlave tanıtım desteği projesi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen yurt dışı fuar organizasyonları için, bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Organizatörün, toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere fuar konusu sektör / sektörlerinkatılımcıların ve/veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcılara iletişim hizmetleri (telefon, internet ve fuarın yetkili organizatörünce sağlanmaması halinde faks) vermeye yönelik oluşturduğu info-standın destekten yararlanabilmesi için, fuar gözlemcisinin raporunda bahse konu hizmetlerin verildiğinin tespit edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımlara İlişkin Destekler

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

MADDE 5 – (1) Katılıma ilişkin düzenlenecek faturalarda yer alan boş alan ve stand harcaması kalemleri değerlendirmeye alınır.

(2) Nakliye desteği sadece yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla gönderilecek fuara ilişkin ürün ve malzemeler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılım sağlanan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.

(3) ATA karnesi, gümrük beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuara ilişkin ürün ve malzemelerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduklarına dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması vb.) yer alması ve söz konusu ürünlerin “bedelsiz ihracat” veya “geçici çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur.

(4) Nakliye desteği, katılımcının ürünlerinin geri getirilmesi durumunda gidiş-dönüş, geri getirilmemesi durumunda yalnızca gidiş olarak hesaplanır.

(5) (Değişik: 18/07/2013) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği ve ilgili olabilecek diğer tarafların (Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri, kamu kurum ve kuruluşları, firmalar vb.) teklifi üzerine veya re’sen Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen fuarlar “Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklendiği Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine” dâhil edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) gelen taleplere veya re’sen yapılan değerlendirmelere istinaden söz konusu listede, ilave ve çıkarmaları da içeren güncellemeler yapabilir.

(7) Stand harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, halı, masa, sandalye, sergilemeye yardımcı unsurlar gibi standın mütemmim cüz’ü olarak nitelendirilecek “stand ile ilgili harcamaları” içermekte; kayıt ücreti, güvenlik, internet, hostes, tercüman, elektrik, temizlik, buzdolabı gibi “stand ile ilgili olmayan harcamaları” içermemektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Genel Hükümler

Ödeme Esasları

MADDE 6 – (1) Katılımcıların yapacağı ödemeler ile organizatörlerin tanıtım harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin 2009/5 sayılı Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarmakla yükümlüdürler.

(3) Katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir. Ancak, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesi durumunda, banka tarafından talep edilmesi muhtemel komisyon tutarının, katılımcı açısından bağımsız bir maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi ve ödenen tutara yansıtılmaması gerekir.

(4) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(5) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin kredi kartı hesabının takip edildiği bankadan onaylı “İşyeri Hesap Ekstresi”nin veya ödeme yapanın kredi kartı ödemesine ilişkin banka tarafından düzenlenmiş belgenin ödeme belgesi olarak ibrazı gerekir.

(6) (Değişik: 18/07/2013) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket çalışanları ile katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir.

(7) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve katılımcının verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(8) Ancak, 31/12/2010 tarihinden sonra düzenlenecek fuarlar için, Katılımcı tarafından banka hesabına elden yapılan ödemelerin katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan ödemeler de değerlendirmeye alınır.

(9) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

 

Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Müracaat Şekli ve Belgeleri

MADDE 7 – (1) Katılımcı/katılımcılar adına organizatör veya katılımcı, yurt dışı fuar organizasyonu destekleriyle ilgili müracaatı aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapar.

a) Kuruluşlar dışındaki organizatörler tarafından, katılımcı adına düzenlenen faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

b) Organizatöre katılımcı tarafından yapılan ödemelerin banka aracılığıyla ödendiğini tevsik eden ödeme belgeleri,

c) Organizatör ile katılımcılar arasında yapılan sözleşmenin yanı sıra, katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-1),

ç) Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticaret unvanının tespiti için en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin sureti,

d) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya Oda/noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (SDŞ, DTSŞ ve üretici imalatçı organizasyonlarından statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı aranmaz.),

e) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya Oda/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan ve destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan faaliyet belgelerinin aslı veya ilgili meslek kuruluşu/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

f) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

g) Katılımcı standını çevre standlarla, katılımcı unvanı veya markası, teşhir edilen ürünleriyle veya tanıtım materyalleriyle gösteren fotoğraf/ fotoğraflar,

ğ) Stant alanında kullanılan logo ve markalara ilişkin Marka Tescil Belgesi veya fuardan önce Marka Tescil Belgesi almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

h) Katılımcının organizatörle yaptığı sözleşmede yer alan ve m2 birim fiyat içinde katılımcıya tanınan nakliye hakkının aşıldığı hallerde; bu hususun organizatör adına düzenlenen gümrük beyannamesi veya ATA karnesi ile detaylı katılımcı bilgileri, katılımcının fuara götürdüğü malların cinsi, toplam hacmi veya ağırlığını içeren Gümrük İdaresince onaylı çeki veya icmal listesi,

ı) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim, yenilikçi ve ileri elektronik teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği rapor veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),

i) Katılımcının fuar katılımı münasebetiyle, uluslararası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretlerinin destek kapsamında değerlendirilebilmesini teminen, temsilcisinin seyahatine ilişkin bilet. (Ulaşımın fuarın başlangıç tarihinden ve bitiş tarihinden sırasıyla en erken beş gün önce ve en geç beş gün sonra olması şartıyla, gidişte Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye, dönüşte fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurt içi ve yurt dışı aktarma ve bağlantılar dikkate alınır.)

(j) Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den birinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, birinci ülkeden ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

(2) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

(3) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından katılımcıya ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca organizatöre 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş olmak kaydıyla bir ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(4) Başvuruyu inceleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, destek müracaatının değerlendirilmesini teminen, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatör veya katılımcıdan talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu maddenin üçüncü fıkrasına göre uygulanır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu madde hükümlerine tabi değildir.

(5) Destek işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesini teminen, organizatör tarafından bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler fuardan önce İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilebilir.

(6) Yurt dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen tüm faturaların üzerine “İşlem Görmüştür” şerhi konulur.

 

Organizatörün Destek Müracaat Şekli ve Belgeleri

MADDE 8 – (1) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonunun bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde, organizatör tanıtım faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu harcamalara ilişkin kendi adına (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından organize edilen yurt dışı fuarlarda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri veya söz konusu Genel Sekreterlik ile ilgili İhracatçı Birlikleri adına) düzenlenmiş aşağıdaki belgeleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine teslim etmek suretiyle müracaatta bulunur.

a) Yurt dışı fuar organizasyonu için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik harcamalarına ilişkin; birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya noter tasdikli sureti ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri,

b) Yurt dışında düzenlenen faturalar için ilgili ülkenin mevzuatı, ortalama rayiç bedeller ve faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından faturanın tasdiki, yurtiçinde düzenlenmiş faturalar için ise Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından fatura kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair tespit raporu (EK-5) veya fatura üzerinde tasdiki,

c) Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri,

ç) Organizatörün banka hesap bilgilerini de içerir organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-2),

d) İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

e) İnfo stand desteği talebinde bulunulması halinde info standın fuar alanındaki konumunu ve iç alanını gösteren fotoğraf/fotoğraflar,

f) Organizatöre ait en son tarihli vergi levhasının bir örneği.

(2) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili tanıtım destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

(3)  Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından organizatöre 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş olmak kaydıyla bir ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(4) Başvuruyu inceleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, destek müracaatının değerlendirilmesini teminen, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatörden talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu maddenin üçüncü fıkrasına göre uygulanır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu madde hükümlerine tabi değildir.

(5) Yurt dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen tüm faturaların üzerine “İşlem Görmüştür” şerhi konulur.

 

Bireysel Katılımlara İlişkin Müracaat Şekli ve Belgeleri

MADDE 9 – (1) Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarda, katılımcı tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde, katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, katılımcı pazarlamacı ise üye olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine intikal ettirilir.

a) Fuarın yetkili organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş alan kirasına ilişkin fatura veya faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,

b) Nakliye firması tarafından katılımcı adına düzenlenmiş nakliye faturalarının aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (nakliye faturasının yurt dışında düzenlenmiş olması durumunda ve İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi),

c) Stand harcamalarına ilişkin fatura veya faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,

ç) Tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı tarafından ilgili hesaba ödendiğini tevsik eden ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri,

d) Katılımcı adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya ATA Karnesi ile ürünün gümrük işlemlerini tevsik eden belgenin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

e) Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticaret unvanının tespiti için en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin sureti,

f) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya Oda/noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (SDŞ, DTSŞ ve üretici imalatçı organizasyonlarından statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı aranmaz.),

g) (Değişik: 03/05/2013) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya Oda/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan ve destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan faaliyet belgelerinin aslı veya ilgili Meslek Kuruluşu/Noter/İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

ğ) Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu (Fuar kataloğunda yer alınmaması durumunda fuarın resmi internet sitesindeki katılımcı listesinde yer almak yeterlidir. Fuarın yetkili organizatörü tarafından bu hizmetlerden hiçbirinin verilmemesi halinde ise bu şart aranmaz.)

h) İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

ı) Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-1),

i) Katılımcı standını çevre standlarla, katılımcı unvanı veya markası, teşhir edilen ürünleriyle veya tanıtım materyalleriyle gösteren fotoğraf/ fotoğraflar,

j) Stand alanında kullanılan logo ve markalara ilişkin Marka Tescil Belgesi veya fuardan önce Marka Tescil Belgesi almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,

k) Katılımcının temsilcisinin fuara iştirak ettiğini tevsiken pasaport veya ulaşım bileti gibi belgeler (Temsilcinin en geç fuarın ilk günü ilgili ülkeye giriş yaptığı ve en erken fuarın son günü ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir.),

l) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim, yenilikçi ve ileri elektronik teknolojileri konularında üretim yaptığına ilişkin TÜBİTAK veya Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Ege ve Uludağ Üniversitelerinden birinin düzenleyeceği rapor veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (fuar öncesinde, sergilenecek ürünler için bu raporun alınması gerekmektedir),

m) Katılımcının fuar katılımı münasebetiyle, uluslararası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretlerinin destek kapsamında değerlendirilebilmesini teminen, temsilcisinin seyahatine ilişkin bilet. (Ulaşımın fuarın başlangıç tarihinden ve bitiş tarihinden sırasıyla en erken beş gün önce ve en geç beş gün sonra olması şartıyla, gidişte Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye, dönüşte fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurt içi ve yurt dışı aktarma ve bağlantılar dikkate alınır.)

(n) Katılımcının art arda destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den birinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, birinci ülkeden ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

(2) Fuarı gerçekleştiren yetkili organizatör tarafından düzenlenecek stand kirası faturası ve nakliye firması tarafından düzenlenecek nakliye faturası ile gümrük beyannamesi, ATA karnesi vb. fuara ilişkin ürün ve malzemelerin yurt dışına çıkışını ve ülkemize girişini gösteren belgelerin doğrudan katılımcı adına düzenlenmesi zorunludur. Yurt dışındaki fuarın yetkili organizatörünün iştirakiyle Türkiye’de kurulu şirket veya şubesi dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek fatura, ödeme belgesi ve yer tahsis belgesini içeren destek başvuruları kabul edilmez.

(3) Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan katılımcı adına, ilgili fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenmiş faturanın bedeli katılımcı tarafından doğrudan bankacılık sistemi içinde yurtdışındaki yetkili fuar organizatörünün hesabına ödenir.

(4) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

(5) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından katılımcıya 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş olmak kaydıyla bir ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır

(6) Başvuruyu inceleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, destek müracaatının değerlendirilmesini teminen, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu maddenin beşinci fıkrasına göre uygulanır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu madde hükümlerine tabi değildir.

(7) Destek işlemlerinin hızlı sonuçlandırılabilmesini teminen bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden fuardan önce temin edilebilenler fuardan önce üretim konusuyla ilgili üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilebilir.

(8) Yurt dışı fuar katılım başvurusunu sonuçlandıran İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibraz edilen tüm faturaların üzerine “İşlem Görmüştür” şerhi konulur.

 

 

 

Katılımcının Yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Katılımcı, gerek yurt dışı fuarlara iştirakleri gerek yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında, Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcileri veya yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli veya katılımcının ortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki şirket personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir. Temsilcinin katılımcıyla ilişkisinin Ticaret Sicil Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu veya ilgili ülkenin yetkili kurumundan alınan belge ile tevsik edilmesi gereklidir.

(2) (Değişik: 03/05/2013) Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamacısı olduğu şirketin ticaret unvanı veya tescilli markasına veya gerçek kişi ortağı adına tescilli markasına (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki unvanı veya tescilli markayı belirtecek en az bir sözcük kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin ticaret unvanı, iştigal sahası, sektörü ve şirketin nevi gibi hususları belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.) yer vermek zorundadır. Katılımcı ayrıca, ticaret unvanı veya tescilli marka ile birlikte kullanılmak şartıyla, kendisinin, aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamasını yaptığı şirketin logosuna da yer verebilir. Katılımcı, standında ortaklarından birine veya ortaklık ilişkisi bulunan diğer bir şirketin ortağı adına tescilli markayı da sergileyebilir. Bu durumda, ortaklığı bulunan kişinin, adına tescilli markanın stantta sergilenmesine yazılı olarak izin vermesi gereklidir.

(3) Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, kendi ticaret unvanları veya tescilli markaları ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür sergileme tarzı katılımcının geri planda kalarak diğer markaların ön plana çıkması anlamı taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanılabilir.

(4) Katılımcı;

a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.

b) Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.

c) Stand alanı içinde, bu maddenin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında belirtilenler dışında başka bir firmanın unvanı, tescilli markası veya logosuna yer veremez.

ç) Kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı şirketlere ait ürünleri sergileyemez.

d) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.

(5) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

(6) Katılımcı başvuru evrakları arasında sayılan geçerli Kapasite Raporu veya Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Marka Tescil Belgesini İhracatçı Birliklerine elektronik ortamda tanıtır ve firma kaydını yaptırır. Bu belgeler, geçerlilik süreleri içinde tekrar istenmez.

 

Ortak Hükümler

MADDE 11 – (1) SDŞ ve diğer pazarlamacı katılımcıların, fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir.

(2) Diğer pazarlamacı katılımcılar;

a) İmalatçının veya üreticinin, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslını veya ilgili Oda/Noter/Meslek Kuruluşu/ İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini,

b) Tanıtımını yapacağı şirket, kurum ve kuruluşların kapasite raporunun aslını veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini veya noter onaylı suretini İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine

ibraz eder.

(3) Pazarlama sözleşmesinin destek müracaat süresi içerisinde ibraz edilmesi yeterlidir.

(4) Pazarlamacı katılımcı, katılım sağladığı fuarda, sözleşme yaptığı şirket, kurum ve kuruluşların fuarın konusu sektörlerle ilgili ürünlerini ve hizmetlerini sergileyebilir / tanıtabilir.

(5) İmalatçı veya üretici şirket ile pazarlamacı şirketin bir fuara ayrı standlarda katılmaları durumunda, aynı kapasite raporunda/faaliyet belgesinde yer alan aynı ürünlerin sergilenmesi halinde, iki şirketin birden destekten yararlanması imkânı bulunmamaktadır. İki şirket arasında, fuar tarihinden önce yapılmış bir pazarlama sözleşmesi mevcut ise pazarlamacı statüsündeki şirket; mevcut değil ise imalatçı veya üretici şirket destekten yararlandırılır.

(6) İmalatçı veya üretici şirket ile pazarlamacı şirket aynı fuarda ayrı ayrı ve imalatçı veya üreticinin (destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/ faaliyet belgesinde yer alan) farklı ürünlerini sergilemeleri durumunda, iki stand için toplam destek tutarının genel nitelikli fuarlar için 10.000 $’ı; sektörel nitelikli fuarlar için 15.000 $’ı ve toplam alanın 50 m2’yi (m2 muafiyeti olan sektörler hariç) aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında değerlendirilir.

(7) Katılımcının, fuara iki ayrı stand ile katılım sağlaması ve iki ayrı standda farklı markalı veya farklı ürün gruplarından ürünler sergilemesi halinde; iki stand için toplam destek tutarının genel nitelikli fuarlar için 10.000 $’ı; sektörel nitelikli fuarlar için 15.000 $’ı ve toplam alanın 50 m2’yi (m2 muafiyeti olan sektörler hariç) aşmaması kaydıyla, her iki stand da destek kapsamında değerlendirilir.

(8) Katılımcılar, başka mamullerin üretiminde girdi olarak kullanılan kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla, söz konusu nihai mamulleri sergileyebilirler. Ancak bu hüküm katılımcıya ait olmayan markanın tanıtımı için kullanılamaz.

(9) Katılımcının Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine yılda bir defaya mahsus olmak üzere katılımında takvim yılı esas alınır.

 

Müracaatın Sonuçlandırılması

MADDE 12 – (1) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, ödeme emrinin TCMB’ye intikali öncesinde, ödeme yapılacak katılımcıdan veya organizatörden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Birliğe ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderir.

(2) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, şirketin talebi üzerine mahsup işlemi yapılır.

 

Değerlendirme Formu

MADDE 13 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcıların fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan fuar değerlendirme formunu doldurup iade etmemesi durumunda, 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki destek talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

(2) Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen ve bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda EK-6’da yer alan tablonun, gözlemci tarafından doldurularak fuar bitiş tarihini müteakip 10 gün içinde Bakanlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya İhracat Genel Müdürlüğü yetkilidir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 15 – (1) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları 2009/5 sayılı Tebliğin yayımlandığı 30/12/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarını İhracat Genel Müdürü yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE – (1) Organizatör tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faturalara dair Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan yerlerde T.C. Büyükelçiliklerince veya T.C. Konsolosluklarınca gerçekleştirilen onay/tespit raporu veya fatura üzerinde tasdik işlemleri 1 Ağustos 2011 tarihinden önce düzenlenen fuarlara dair destek başvurularında değerlendirmeye alınır.

(2) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlara dair destek başvurularında uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan logo tescili 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren düzenlenecek fuarlara dair destek başvurularında aranır. Halen inceleme süreci devam eden destek başvuruları da bu düzenlemeden yararlandırılır.

 

 

EK-1

 

 

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

 

 

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu tutarı ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Ayrıca destek talebinde bulunduğumuz ve bulunacağımız fuarlara ilişkin olarak, aynı harcama kalemi için tarafımıza verilecek finansal destek dışında herhangi bir kamu kaynaklı destek almadığımızı ve almayacağımızı da taahhüt ederim.

 

 

KATILIMCI UNVANI                    :

KATILIMCI ADRESİ                     :

POSTA KODU                                 :

TEL NO                                             :

FAKS NO                                          :

VERGİ DAİRESİ                             :

VERGİ NUMARASI                       :

TİCARET SİCİL NO                      :

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

 

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

 

BANKA UNVANI                            :

BANKA ŞUBESİ                              :

BANKA ŞUBE KODU                    :

TL HESAP NO IBAN NO               :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER               :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR          :

TARİH                                               :

KAŞE                                                 :

 

EK-2

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

 

 

Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, söz konusu tutarı ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Ayrıca destek talebinde bulunduğumuz ve bulunacağımız fuarlara ilişkin olarak, aynı harcama kalemi için tarafımıza verilecek finansal destek dışında herhangi bir kamu kaynaklı destek almadığımızı ve almayacağımızı da taahhüt ederim.

 

 

ORGANİZATÖR UNVANI            :

ORGANİZATÖR ADRESİ             :

POSTA KODU                                  :

TEL NO                                             :

TEL-FAKS NO                                 :

E-POSTA                                           :

VERGİ DAİRESİ                             :

VERGİ NUMARASI                                   :

TİC. SİCİL NO                                 :

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

 

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

 

BANKA UNVANI                                       :

BANKA ŞUBESİ                              :

BANKA ŞUBE KODU                    :

TL HESAP NO (IBAN NO)            :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER              :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR          :

TARİH                                               :

KAŞE                                                 :  

 

 

 

EK- 3

 

 

BİREYSEL FUAR DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

                                                                                                                                                                                                               ……/……/………

 

 

…………………………………….. İHRACATÇI  BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında aşağıda bilgisi verilen fuar için devlet desteğinden yararlanmak istiyoruz.

 

Fuarın yetkili organizatöründen aldığımız ve ödenecek boş alan metrekare fiyatını gösterir yer tahsis belgesi/fatura ekte sunulmaktadır.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

KAŞE – İMZA

 

 

KATILIMCI UNVANI: ………………………………………………………………………

 

KATILIMCI VERGİ  NO: ……………….……………………………. ……………………………

 

KATILIMCI TEL  NO: ……………….……………………………. ……………………………

 

KATILIMCI FAKS NO: ………………………………………………………………………………….

 

FUAR ADI :……………………………………………………………………………………………

 

FUAR ÜLKESİ VE ŞEHRİ : …………………………………………………………

 

FUAR TARİHİ : ……………………………………………………………………….

 

FUAR  BOŞ ALAN METREKARE FİYATI : ……………………………………..

 

TAHSİS EDİLEN STAND ALANI ( m2 ) : ………………………………………….

 

EK :   Fuar idaresinden alınan ve boş alan metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi sureti veya faturanın sureti

 

 

 

 

EK-4

 

KURULUŞLAR İÇİN YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU KATILIMCI VE ÖDEME BİLGİLERİ TABLOSU
  Fuar Adı          
  Yeri ve Tarihi          
  Organizatörü          
         

Alınan Hizmetler

  Katılımcı Adı Kiralanan Alan Ödenen Tutar

Stand

Nakliye

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  TOPLAM        
           

 

 

 

 

 

EK-5

 

 

YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU TANITIM FAALİYETİ TESPİT RAPORU

  Fuar Adı    
  Yeri ve Tarihi    
  Organizatörü    
  Fatura Tarihi ve Meblağı    
  Faturayı Düzenleyen    
  Faturadaki Tanıtım Faaliyetleri

Faaliyetin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği

   

Evet/Hayır

     
     
     
     
  2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları uyarınca iş bu formda belirtilen faturaya müstenit tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Ticaret Müşaviri Kaşe/İmza

 

 

 

 

 

 

 

EK-6

 

 

 

  FUAR ADI:              
                 
  KATILIMCI LİSTESİ              

SIRA

Katılımcı Unvanı

Stand Alanı (m2)

Kullanılan Markalar

Yabancı ürün sergilendi mi? (Evet/Hayır)

Ürün sergilendi mi? (Evet/Hayır)

Fuara geç geldi veya erken ayrıldı mı? (Evet/Hayır)

Diğer Görüşler

 
 
 

1

               

2

               

3

               

4

               

5

               

6

               

7

               

8

               

9

               

10

               

11

               

12

               

13

               

14

               

15

               

.

               

.

               

.

               

N

               
 

TOPLAM

     

 

   
 
                 
* Yabancı katılımcı sayısı ayrıca belirtilecektir.  
** Fuar kataloğu eklenecektir.  

 

7 Mayıs 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı :27574

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

 

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İhracat: 2010/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (ı) bendi ve 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması için fuar organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, belirlenecek organizatörlerin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesidir.

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yurt dışında ticari nitelikli;

a) Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

b) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

c) Milli Katılım Organizasyonu,

ç) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar

düzenlemelerini gerçekleştirecek organizatörlerin belirlenerek yetkilendirilmesi, görevlendirilmesi ve fuar faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve incelenmesini kapsar.

Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde öngörülen şartları yerine getiren organizatörlere yurt dışında fuar düzenleme yetkisi tanıyan A ve B sınıfı belgeyi,

c) Fuar Puanı: Organizatörlerin düzenledikleri her bir yurt dışı fuar organizasyonu için katılımcı ve gözlemcilerin değerlendirmeleri sonucunda 80 üzerinden aldıkları puanı,

ç) Geçici Belge: Bakanlık tarafından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve düzenlendiği tarihten sonraki yılın başından itibaren 2 yıl süre ile geçerli olan belgeyi,

d) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

e) Gözlemci: Bakanlık tarafından yurt dışındaki fuarlarda denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen personeli,

f) İzleme Raporu: Fuarların ziyaretçi ve katılımcı bilgilerini denetleyerek, doğruluğunu kontrol eden, organizatörden bağımsız ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen bir denetim şirketi veya kuruluşu tarafından hazırlanan raporu,

g) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan veya Bakanlık tarafından belirlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonunu,

ğ) Kuruluşlar: İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Ticaret Odasını,

h) Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

ı) Organizatör: Bakanlık tarafından adına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları,

i) Organizatör Puanı: Katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalama fuar puanına Bakanlıkça 20 üzerinden verilen puanın ilavesi ile bir yıllık performansı 100 üzerinden gösteren puanı,

j) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

k) Takvim yılı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonlarını gerçekleştirdikleri 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık dönemi,

l) Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

m) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,

n) Yabancı Katılımcı: Bir fuarın Türk katılımcıları haricindeki katılımcılarını,

o) Yurt Dışı Fuar Organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve Milli Katılım organizasyonunu,

ö) Yurt Dışı Fuarcılık Komitesi: Yurt dışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurt dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması ve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıyla İhracat Genel Müdürü Başkanlığında, Genel Müdürlük temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen İhracatçı Birlikleri ve organizatörlerden birer temsilcinin katılımıyla oluşan komiteyi,

p) (Değişik R.G. 20/06/2013 – 28683)  Haksız Ödeme: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında organizatöre yapıldığı tespit edilen her türlü fazla ve/veya yersiz ödemeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizatörlerin Hak ve Yükümlülükleri

Organizatörlerin görev ve sorumlulukları

             MADDE 4 – (1) Bakanlık tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlemekle yetkilendirilen organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:

a) Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde bulundukları yurt dışı fuar organizasyonu ile ilgili olarak, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil eden ön çalışma ile Bakanlığa eksiksiz müracaat etmek,

b) Türk ihraç ürünlerini ve katılımcıları yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak ve katılımcıların fuarlardan azami faydayı elde etmeleri amacıyla fuar öncesinde ve fuar sırasında fuarla ilgili gerekli tanıtım faaliyetleri dahil her türlü çalışmayı yapmak,

c) Organizasyonun yapılacağı ülke ve yurt dışı fuar konusu sektörlerle ilgili dış ticaret mevzuatı ve pazar potansiyeline ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra muhtemel ithalatçı firma ve kuruluşlara ilişkin bilgi ile mevcut katılımcı listesini yurt dışı fuar organizasyonunun başlama tarihinden en geç 15 gün önce elektronik ortamda (CD) Bakanlığa, gözlemciye ve katılımcılara iletmek,

ç) Yurt dışı fuar organizasyonu öncesinde katılımcılara önceki dönem fuar istatistiki bilgilerini, varsa izleme raporlarını, stand dekorasyonu, yerleşimi ve yer planı ile ilgili hazırladıkları dosyayı ileterek, katılımcıları fuar katılımı kapsamında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler hakkında bilgilendirmek,

d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde yurt dışı fuar organizasyonlarında, izleme raporu hazırlatmak,

e) Ziyaretçi ve katılımcı profilini hazırlamak,

f) Yurt dışı fuar organizasyonunun bitim tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü),  başvuru mercii İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ve gözlemciye iletmek,

g) Uygun standartlarda hazırlanmış stand ve dekorasyon malzemeleriyle ve katılımcılara verdiği taahhütlere uygun şekilde Türk ihraç ürünlerinin sergilenmesini, stand alanlarında katılımcıların unvanlarının yer almasını sağlamak ve nakliye, gümrükleme, sigorta işlemlerini yapmak; nakliye veya özel stand dekorasyonu yapım konularında katılımcıların kendi sorumluluklarını almaları durumunda katılımcılarla yapılacak sözleşmelerde bu sorumlulukların katılımcılara ait olduğunu açık şekilde belirtmek,

ğ) Gerçekleştirmeyi öngördüğü yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin katılımcılarla yapacağı sözleşmede, organizatörden kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının uğrayacağı zararı tazmin edeceğine, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödemenin eksiksiz iade edileceğine dair hüküm bulundurmak,

h) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara ilişkin değişiklikler ile şirket ana sözleşmesi veya ortaklık yapısına ilişkin değişiklikleri en geç bir ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirmek,

ı) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Geçici belge düzenlenmesi

             MADDE 5 – (1) Geçici belge talebinde bulunan anonim veya limited şirket statüsündeki firmalar EK-4’te yer alan Geçici Belge Başvuru Formunun yanı sıra, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunurlar:

a) Ödenmiş sermayelerinin en az bir milyon TL olduğunu tevsik eden, en son hesap yılına ait bağlı bulundukları vergi dairesince tasdikli bilanço veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş belge,

b) 500 bin ABD Doları tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankası’ndaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırdığının veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunun Bakanlığa ibrazı,

c) İştigal konusu olarak yurt dışında fuar düzenleme ile ilgili ibarenin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya örneği,

ç) Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmiş bulunan belgenin aslı veya sureti,

d) Ticaret veya Sanayi Odalarına üyeliğini tevsik eden faaliyet belgesinin aslı veya sureti,

e) Şirkette istihdam edilen, şirket ortakları dışında en az beş personelin, dört yıllık yüksekokul mezunu olduğuna dair belgenin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)  onaylı sureti, söz konusu personele ilişkin güncel SGK kayıt örneği,

f) EK-2’de yer alan forma göre düzenlenmiş personel listesi ile personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir yabancı dil belgesinin aslı veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) onaylı sureti,

g) Şirket ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini gösterir adli sicil belgesi,

ğ) Şirketin varsa geçmiş faaliyetleri hakkında detaylı bilgi,

h) Başvuru sahibi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi.

(2) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülen müracaatlar sonuçlandırılarak geçici belge düzenlenebilir.

(3) Bu Tebliğ’de tanımlanan kuruluşlara, bünyelerindeki fuarcılık birimlerinde en az 4 yıllık yüksekokul mezunu 5 personelin istihdam edildiğini ve personelin en az üçünün yaygın bir yabancı dilde yeterliliğini gösterecek, Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından (KPDS) alınan en az C düzeyindeki belge veya Bakanlık tarafından yeterli görülecek uluslararası nitelikteki bir diğer yabancı dil belgesinin aslı veya suretini tevsik etmeleri durumunda, Bakanlığın yapacağı değerlendirme sonucunda geçici belge düzenlenebilir.

Geçici belge sahiplerince gerçekleştirilebilecek faaliyetler

             MADDE 6 –  (1) Geçici belge sahibi organizatörler tarafından sadece Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirilir.

(2) Adına geçici belge düzenlenen organizatörler, geçici belge düzenleme tarihinden itibaren, 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenecek olması kaydıyla, Milli Katılım organizasyonu düzenleme talebinde bulunabilir.

(3) Belge sınıfı geçici belgeye düşürülen organizatörlerin belge geçerlilik süresi içinde bulunulan yılın başından itibaren başlar.

Geçici belgenin belgeye dönüştürülmesi

             MADDE 7 – (Değişik R.G. 20/06/2013 – 28683) (1) Organizatörler, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde 9 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen asgari katılımcı şartını sağlayan en az dört Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır.

(2) Geçici belgeye sahip organizatörlerin gerçekleştirdiği fuarların fuar puanının katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) 20 üzerinden verilecek puanın ilavesi ile elde edilen organizatör puanı 70 ve üzeri olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.

Belge sahibi organizatörlerce asgari yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi

             MADDE 8 – – (Değişik R.G. 20/06/2013 – 28683) (1) Belge sahibi organizatörlerden B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş, A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek zorundadır. Ancak, 9 uncu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen asgari katılımcı şartlarını sağlamayan yurt dışı fuar organizasyonları bu kapsamda dikkate alınmaz.

            Yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi

             MADDE 9 – (1) Organizatörlerce yapılan yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme talepleri;

a) Organizatörler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu ile ilgili sunulan Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesi,

b) İlgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğinin/ Ticaret Ataşeliğinin/Bakanlık Temsilcisinin veya bunların olmaması halinde ülkemizin yurt dışı temsilciliklerinin görüşü,

c) Aynı sektörde ve aynı ülkede üç ay öncesi ve sonrasında başka bir yurt dışı fuar organizasyonu olup olmaması,

ç) Başvurulan fuarın özelliği ve katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı,

d) Daha önce düzenlenmiş ise, fuarın geçmiş yıllar performansı ve bir önceki dönemde gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonunun bu maddenin (7), (8), (9) ve (10) numaralı fıkralarında yer alan kriterlere uyup uymadığı,

e) Organizatörün geçmiş yıllarda gösterdiği performansı ve gözlemci raporları

dikkate alınarak Bakanlıkça değerlendirilir.

(2) Organizatörlerin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yurt dışı fuar organizasyonunun başlama tarihinden en az altı ay önce Başvuru Formu (EK-1), Tahmini Maliyet Tablosu (EK-5) ve Yer Tahsisi Belgesiyle eksiksiz müracaat etmesi zorunludur, aksi takdirde müracaat değerlendirmeye alınmaz. Bu belgelerle en az altı ay önce başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) anılan belgeleri tamamlayıcı mahiyette her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

(3) Değerlendirme sonucunda uygun görülen yurt dışı fuar organizasyonları için başvuru yapan organizatörler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir.

(4) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık, 6 ncı ve 9 uncu madde hükümlerine tabi olmaksızın talepte bulunan organizatörlerden uygun gördüğünü tek başına veya diğer organizatörlerle birlikte yurt dışı fuar organizasyonu yapmak üzere görevlendirebilir.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süre şartına bağlı olmaksızın

a) Aynı ülkedeki farklı şehirlerde düzenlenme talebinde bulunulan aynı sektördeki yurt dışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; talep edilen ülkenin büyüklüğü, nüfusu, gayri safi milli hasılası, fuarın düzenleneceği şehirlerin özellikleri, söz konusu ülkenin dış ticaret potansiyeli, sektörün ülkemizdeki gelişimi gibi istisnai koşullar,

b) Aynı şehirde düzenlenmesi talebinde bulunulan aynı sektördeki yurt dışı fuar organizasyonlarıyla ilgili olarak; ülkenin dış ticaret potansiyeli, talep edilen sektör ve fuarın özelliği, katılacak firmaların kompozisyonu ile fuarın düzenleneceği pazara yönelik ülkemizin ihracat politika ve stratejileri,

dikkate alınmak suretiyle, birden çok yurt dışı fuar organizasyonuna izin verilebilir.

(6) Bir yıl içinde aynı ülkede en fazla bir defa Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenebilir.

(7) Milli Katılım organizasyonlarının 10 katılımcıdan daha az bir iştirak ile gerçekleştirilmesi halinde, bir sonraki takvim yılında aynı fuarın Milli Katılım organizasyonu için aynı organizatöre izin verilmez.

(8) Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 30 katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleşmesi halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülkede Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

(9) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının 20 katılımcıdan az bir katılım ile gerçekleştirilmesi halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenleme izni verilmez.

(10) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarların 20’den daha az katılımcı ile gerçekleştirilmesi veya yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının % 20’sinden az olması halinde, aynı organizatöre bir sonraki takvim yılında aynı ülke ve sektörde Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenleme izni verilmez.

(11) (Değişik R.G. 20/06/2013 – 28683) Bu maddenin 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu fıkralarında yer alan asgari katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, katılımcıların yurt dışı fuar destek mevzuatında yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Bakanlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.

(12) Belge sınıfı geçici belgeye dönüştürülen organizatörlerin daha önce uygun görülmüş fuarları 3 ay süresince devam ettirilir, bu süre sonundan itibaren Milli Katılım organizasyonları dışındaki izinleri iptal edilmiş sayılır.

(13) Geçici belge veya belge iptali durumunda, organizatörlerin iptal tarihinden sonra düzenlemesi öngörülen fuarlara ilişkin izinleri iptal edilmiş sayılır.

(14) Organizatörler, Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı fuar organizasyonları ile ilgili olarak katılımcılara yönelik yapılacak duyurularda Bakanlık logosu ile birlikte belgelerini tarih ve sayısını gösterecek şekilde teşhir etmek zorundadırlar.

(15) Bakanlıkça adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak eden katılımcılar yurt dışı fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

(16) Başvuru konusu fuarlarla ilgili revize talepleri, bu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fuarın başlama tarihinden en az 30 gün öncesine kadar Bakanlığa sunulmak zorundadır.

(17) Bakanlık tarafından yetkilendirilen organizatörlerce Bakanlığın izni alınmadan düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar ve Milli Katılım organizasyonları fuar desteklerinden yararlandırılmaz.

(18) Bakanlıkça izin verilmemiş fuarlar için Bakanlık logosu kullanılamaz.

(19) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Türk İhraç Ürünleri Fuarları için, Bakanlıkça görevlendirilecek kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre, A veya B sınıfı belgeye sahip organizatörlerden teklif alınarak, bu maddenin 21 inci fıkrası çerçevesinde Bakanlıkça uygun görülecek organizatöre fuar izni verilir.

(20) Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ve Bakanlığın da uygun göreceği yurt dışı fuar organizasyonları için A veya B sınıfı belgeye sahip organizatörlerden ilgili kuruluş tarafından hazırlanacak şartnameye göre teklif alınarak bu maddenin 21 inci fıkrası çerçevesinde Bakanlıkça uygun görülecek organizatöre fuar izni verilebilir.

(21) Bu maddenin 19 uncu ve 20 nci fıkralarındaki teklif alma sürecine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(22) Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk İhraç Ürünleri Fuarları için Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen bir denetim şirketi veya kuruluşuna organizatörce izleme raporu hazırlatılması zorunluluğu getirilebilir. İzleme raporu düzenlenmesi zorunluluğunu yerine getirmeyen organizatöre ilgili fuarın bitim tarihinden itibaren bir yıl süresince yeni yurt dışı fuar organizasyonu izni verilmez.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Değerlendirme

Organizatörler ve yurt dışı fuar organizasyonlarının denetimi

             MADDE 10 – (1) Geçici belge ve belge sahibi organizatörler ile bunlar tarafından gerçekleştirilen tüm yurt dışı fuar organizasyonları, Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık, bu Tebliğ konusu görev ve faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi organizatörlerden talep etmeye yetkilidir.

(2) Bakanlık; ilgili Bakanlık personeli ve görevlendireceği gözlemciler vasıtasıyla denetim yetkisini kullanır.

Yurt dışı fuar organizasyonlarının değerlendirilmesi

             MADDE 11 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarının değerlendirilmesinde örneği EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu esas alınır.

(2) Fuar gözlemcisi tarafından yurt dışı fuar organizasyonu sırasında katılımcı firmalara doldurulmak üzere örneği EK-6’da yer alan fuar değerlendirme formu dağıtılır ve anılan formların katılımcılar tarafından doldurulmasını müteakip gözlemci tarafından Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Gözlemcinin görevini yerine getirememesi durumunda, katılımcılar doldurdukları değerlendirme formlarını en geç fuarın bitimini müteakip 1 ay içinde doğrudan Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)  intikal ettirirler.

(3) Gözlemci tarafından fuar raporu, katılımcıların fuar değerlendirme formları ile birlikte fuarın bitim tarihinden itibaren 10 gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)  sunulur.

(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan değerlendirmelerde; katılımcı firmalar tarafından değerlendirme formunda 50 üzerinden verilen puanların aritmetik ortalaması ve 30 üzerinden verilen gözlemci puanı toplanarak fuar puanı hesaplanır. Gözlemcinin görevini yerine getirememesi durumunda, katılımcıların 50 üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması üzerinden orantılamak suretiyle, 30 üzerinden gözlemci puanı belirlenir.

(5) Organizatörün bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği tüm fuarlardan aldığı fuar puanlarının katılımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış ortalamasına, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından 20 üzerinden verilen yıllık değerlendirme puanının ilave edilmesi ile organizatör puanı belirlenir. Yıllık değerlendirme puanı; organizatörün düzenlediği yurt dışı fuar organizasyonlarının sayısı, bunların hedef ülkelerde düzenlenip düzenlenmediği, prestijli fuarlar olup olmadığı, m2 toplam alan bilgisi; anılan yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcı sayısı gibi hususlar ve rekabetçilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)  belirlenir.

(6) Yıl sonunda organizatör puanı 80 ve üzerinde olan organizatörlere A sınıfı belge düzenlenir.

(7) Puanı 70-79 (bu puanlar dahil) aralığında olan organizatörlere B sınıfı belge düzenlenir.

(8) Belge sahibi organizatörlerin yıllık organizatör puanı en geç bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar bildirilir. Ayrıca, fuar puanları, organizatörlerin kendi performanslarını değerlendirebilmeleri amacıyla ilgili organizatörlere bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müeyyideler

Geçici belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyideler

             MADDE 12 – (1) Organizatörlerin,

a) Geçici belgenin geçerlilik süresi içinde 7 nci maddede belirtilen asgari yurt dışı fuar organizasyonu şartını yerine getirmemesi,

b) 5 inci maddede aranılan şartları muhafaza etmediğinin veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi,

c) Geçici belge süresi sonunda belge alamaması,

d) Bakanlıkça izin verilmemiş yurt dışı fuar organizasyonları için Bakanlık logosunu kullanması

durumunda geçici belgeleri iptal edilir.

(2) Geçici belgeleri iptal edilen organizatörler, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeni geçici belge talebinde bulunamaz. Bir yılın sonunda, 5 inci maddede belirtilen belgelerle Bakanlığa müracaat edilerek geçici belge talebinde bulunulabilir.

Belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyideler

             MADDE 13 – (1) 8 inci maddede belirtilen asgari yurt dışı fuar organizasyonu şartını veya 11 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen asgari puan şartını yerine getirmeyen veya Bakanlıkça izin verilmemiş yurt dışı fuar organizasyonları için Bakanlık logosunu kullanan organizatörün belgesi bir alt belge sınıfına dönüştürülür.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, organizatörün belgesi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçici belge düzenlenmez. Bir yılın sonunda, 5 inci maddede belirtilen belgelerle Bakanlığa müracaat edilerek geçici belge talebinde bulunabilir.

(3) Ancak, iki defa belgesi veya geçici belgesi iptal edilen organizatörün yeni geçici belge talebi değerlendirmeye alınmaz.

Geçici belge veya belge sahibi organizatörlere yönelik müeyyideler

             MADDE 14 – (1) Organizatörlerin,

a) Ülkemizin ve ihraç ürünlerimizin imajını olumsuz gösterdiğinin ve tanıtma amacına uygun davranmadığının,

b) Fuar ile ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin,

c) Bakanlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin,

ç) Fuar organizasyonları ile bu tür faaliyetlerin gerektirdiği işler dışındaki faaliyetler ile iştigal ettiğinin,

d) Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcamalar için destek aldığının,

saptanması halinde belgesi veya geçici belgesi iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yeni geçici belge düzenlenmez. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılmasına yönelik olarak ilgili mercilere bildirimde bulunulur.

(2) Bu maddede belirtilen nedenlerle geçici belge veya belge iptal işlemleri sonuçlandırılmadan önce ilgili organizatörden uygun bir süre verilerek yazılı görüş alınır.

(3) 15 inci maddede belirtilen teminat tutarı, belge iptali durumunda dahi, adli / idari soruşturma, takibat veya inceleme sonuçlanıncaya kadar iade edilmez.

(4) (Değişik R.G. 20/06/2013 – 28683)  Organizatöre haksız ödeme yapıldığının Bakanlıkça tespiti ve organizatörün verilen süre içerisinde gerekli tutarı ödememesi halinde,   15 inci maddede belirtilen teminat öncelikli olarak bu haksız ödemenin karşılanması için kullanılır. Ayrıca, organizatörlerin Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunarak katılımcıların mağduriyetlerine sebep olduğunun hukuki yollarla tespit edilmesi ve mağduriyete ilişkin bedelin organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmaması durumunda, geçici belge veya belgelerinin iptal edilip edilmemelerine bakılmaksızın, bu teminat tutarı söz konusu mağduriyetin giderilmesi için de kullanılır.

Teminat

             MADDE 15 –  (1)  (Değişik R.G. 20/06/2013 – 28683)  Organizatörlerden;

a) A sınıfı belge sahibi olanlar 150 bin ABD Doları,

b) B sınıfı belge sahibi olanlar 250 bin ABD Doları,

c) Geçici belge müracaatında bulunanlar 500 bin ABD Doları,

tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankasındaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Organizatör firmalar, Bakanlıkça teminat mektuplarının yenilenmesinin talep edilmesi durumunda teminat mektubunu yenilemek, Bakanlıkça teminatın 14 üncü madde kapsamında kullanılması durumunda ise kullanılan miktar kadar bedeli aynı hesaba yatırmak veya bu bedel kadar kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Bildirim yazısının kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen organizatörlerin belgeleri iptal edilir.

(2) Anılan hesap Bakanlıkça izlenir ve belge veya geçici belgenin iptali halinde, katılımcıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin bu Tebliğ’de düzenlenen diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın talimatı üzerine hesapta bloke edilen döviz veya kat’i teminat mektubu organizatör firmaya iade edilir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde geçici belgesi veya belgesi iptal edilen organizatörün teminatını 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde uygun göreceği süre kadar iade etmemeye yetkilidir.

(3) Organizatörler, bu Tebliğde yer alan düzenlemeler sonucu sahip oldukları geçici belge veya belge sınıfının değişmesi durumunda, yeni belge sınıfına yönelik Bakanlıkça yapılan tebligatı takip eden bir aylık süre zarfında ilave teminata ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen organizatörlerin belgeleri iptal edilir. Geçici belgesi B sınıfı belgeye veya B sınıfı belgesi A sınıfına yükselen organizatörlerin teminatları, aradaki fark kadar iade edilir.

(4) Bu Tebliğde tanımlanan kuruluşlar için bu maddede belirtilen teminat hükümleri uygulanmaz.

Yurt dışı fuarcılık komitesi

             MADDE 16 – (1) Yurt Dışı Fuarcılık Komitesi, yurt dışı fuarcılık sektörümüzün verimliliğinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, fuar düzenlenecek hedef ülkeler ve sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesi, fuar organizasyonlarına katılan firmalarımızın yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanması ve fuarcılık politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunması amacıyla, yılda en az bir defa olmak üzere Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenecek tarihlerde istişari nitelikte görüşmeler yapmak üzere toplantıya çağırılır.

İstisna

             MADDE 17 – (07 Mart 2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde (İhracat: 2010/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/2) ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Yetki

             MADDE 18 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü),  bu Tebliğ’de yer alan hususlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarını düzenlemeye, gerekli talimatları vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 19 – (1) 19/2/2007 tarihli ve 26439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibariyle C sınıfı belgeler B sınıfı belgeye dönüştürülür ve teminatları bu Tebliğ’in 15 inci maddesine göre yeniden düzenlenir. Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen 2010 yılı fuarları da bu Tebliğ hükümlerince değerlendirilir ve puanları bu Tebliğ çerçevesinde yeniden hesaplanır.

(2) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında ifade edilen en az altı ay önceden başvurma şartı, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre içerisinde, en az dört ay önceden başvurma şartı olarak uygulanır.

(3) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin 18 inci ve 19 uncu fıkralarında ifade edilen teklif alma süreci, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay sonra yapılacak fuar müracaatları için uygulanacaktır. Ancak, 1/1/2011 tarihinden itibaren başlayacak fuarlar için teklif alma süreci uygulanacaktır.

(4) Bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 22 nci fıkrasındaki izleme raporu şartı bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren dört ay sonra başlayacak fuarlarda uygulanır.

Yürürlük

             MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekler:

Ek_1_basvuru_formu

EK 2_sirket_personel_bilgi_formu

EK_3_fuar_bitimi_belgeleri

Ek_4_gecici_belge_basvuru_formu

Ek_5_tahmini maliyet tablosu

Ek_6_degerlendirme formu

 

 

 

 

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 7 MAYIS 2010 TARİH VE 27574 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 2010/5 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak ve Tanımlar

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının rekabetçi, şeffaf bir inceleme süreci sonunda Katılımcıların fuardan azami faydayı sağlaması  amacıyla 2010/5 sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 9’uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu uygulama usul ve esaslarında,

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Müsteşar: Dış Ticaret Müsteşarını,

Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

Sekreterya: Başvuru İnceleme Komisyonu ile ilgili ve teklif süreci ile ilgili Müsteşarlıkça görevlendirilen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğini veya İGEME’yi,

İGEME: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini,

            TİÜF: Türk İhraç Ürünleri Fuarını,

STİÜF: Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarını,

YFKSF: Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarını,

Başvuru İnceleme Komisyonu: Genel Müdürlüğün Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden bir Daire Başkanı, TİM Genel Sekreter Yardımcısı olmak üzere dört üyeden oluşan komisyonu,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

STİÜF ve TİÜF Düzenlenmesi

STİÜF ve TİÜF Düzenlenmesi Öngörülen Ülke ve Sektörlerin Tespiti

MADDE 3 – (1) Müsteşarlık, STİÜF ve TİÜF düzenlenmesi uygun görülen ülke, sektör ve tarihlerin belirlenmesini teminen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, DTM Temsilcilikleri ve Organizatörlerin görüşünü almak suretiyle her yılın Nisan ayına kadar takip eden yılda düzenlenmesi uygun görülen STİÜF ve TİÜF’lere ilişkin yer, tarih aralığı, sektörü ve sekretaryayı yürütecek İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğini belirler, bir liste halinde A ve B Sınıfı belge sahibi Organizatörlere bildirir.

 

 

(2) Organizatörler tarafından yapılacak STİÜF ve TİÜF’leri ile ilgili müracaatlarda veya Müsteşarlıkça birinci fıkrada belirtilen tarihler dışında yapılması önerilecek STİÜF ve TİÜF’ler için,  teklif verebilecek tüm organizatörlere fuar ile ilgili duyuru yapılır. Her fuar için sekretarya görevini yürütecek İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği  (veya İGEME) tarafından şartname hazırlanır ve talep edenlere verilir. Duyuruda belirlenen süre içinde sekretaryaya Organizatörlerce teklifler sunulur. Teklifler Başvuru İnceleme Komisyonunun ilk toplantısında gündeme alınır, uygun görülen teklifler Müsteşarlığın onayına sunulur.

(3) Başvuru İnceleme Komisyonu başvuruların durumuna göre gerektiğinde belirlenen yer ve tarihte toplanır.

 

STİÜF ve TİÜF Düzenleme başvuruları

MADDE 4 –  (1) Organizatörler, Müsteşarlık tarafından taslak listenin bildirilmesinden sonra, tespit edilen son başvuru tarihine kadar, EK-1 de yer alan proje formu ve ekleri ile birlikte başvurur.

(2) Komisyona yalnız bir başvuru yapılmış olması halinde, söz konusu başvuru Müsteşarlıkça yapılan duyuruda belirtilen şartlara uygun olması kaydıyla değerlendirmeye alınabilir. Ancak Başvuru İnceleme Komisyonu teklifi/teklifleri uygun görmez ise Müsteşarlık İGEME’yi fuarla ilgili görevlendirebilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

Başvuru İnceleme Komisyonu

MADDE 5- (1) Organizatörlerin Başvuruları Müsteşarlıkça belirlenen Başvuru İnceleme Komisyonunca incelenir ve sonuçlandırılır. Komisyon organizatörlerce yapılan başvurulardan en uygun olanına izin verme kararı alır. Başvurulardan hiç biri uygun görülmezse STİÜF veya TİÜF izni verilmeyebilir.

 

(2)  Değerlendirme Kriterleri:

 

a) Başvuru sahibi organizatör, içinde fuar başvurusunda bulunduğu ülkede geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğu fuarları, ilgili sektörde düzenlemiş olduğu Yurt Dışı Fuarları ve söz konusu fuarlara iştirak eden katılımcıları içeren bir tablonun da bulunduğu referans dosyasını hazırlayıp, sekretaryaya iletir. İlgili dosyalarda, daha önce düzenlenen fuarlardaki katılımların sektörel ürün gruplarındaki çeşitliliklere de yer verilir ve Komisyon başvuruları değerlendirirken sergilenen ürün çeşitliliğini ve destekleyen kuruluşları da dikkate alır.

 

b) Projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar, ülkenin ve sektörün koşullarına göre Komisyon tarafından belirlenir.

 

Başvuru İnceleme Komisyonu Kararı

MADDE 6- (1) Komisyon en az üç üyenin katılımıyla toplanır, talepleri oyçokluğuyla karara bağlar. Komisyon kararı Müsteşar’a sunulur. Kararın Müsteşar tarafından onaylanması halinde fuar düzenleme izni ilgili organizatöre verilir ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Genel Hükümler

 

MADDE 7- (1) Yurt Dışı Fuar izinleri verilirken, YFKSF’de yabancı katılımcı firma oranının toplam katılımcıların en az % 20’si olacağının, aksi durumda bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8 inci maddesinde belirtilen müeyyidelerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi gerekir.

 

(2) Milli katılım izni verilebilmesi için;

 

a) Söz konusu fuarın son beş yıl içerisinde en az üç defa düzenlenmiş olması veya UFI kataloğunda yer alması,

b) En son düzenlenen fuarda Türk katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70 in üzerinde olmaması

c) Daha önce iki kez düzenlenmemiş bir fuara Milli Katılım talep edilmesi durumunda ise yapılacak Milli Katılımda Türk Katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %70’ini aşmayacağını, aksi durumda bu Uygulama Usul ve Esaslarının 8 inci maddesinde belirtilen müeyyidelerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi,

 

gerekir.

Müeyyide

MADDE 8-

(1)   Verilen fuar izinlerinin organizatörün haklı nedeni olmaksızın iptali durumunda anılan organizatör üç ay süre ile  STİÜF veya TİÜF izni için teklif veremez.

(2)   Yapmış olduğu müracaatlarında katılımcı sayıları ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunduğu anlaşılan Organizatörler iki yıl süreyle ile STİÜF veya TİÜF izni için teklif veremez, YFKSF ile ilgili talepleri iki yıl süre ile olumsuz sonuçlandırılır.

(3)   Ortakları veya yöneticileri hakkında yüz kızartıcı suçlardan dava açılmış olan Organizatörler, dava süreci beraatla sonuçlanıncaya kadar STİÜF veya TİÜF izni için teklif veremez, sonuçlandırılmamış YFKSF talepleri olumsuz sonuçlandırılır.

(4)   Gerçekleştirilen fuara ilişkin şartnamede belirtilen koşulları karşılayamayan Organizatörler durumun niteliğine göre, Müsteşarlıkça en az üç ay en fazla on iki ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde STİÜF ve TİÜF izni için teklif veremez.

(5)   Milli Katılım organizasyonları ile YFKSF organizasyonlarında, bu uygulama usul ve esaslarının 7’nci maddesinde yer alan koşulları karşılayamayan Organizatörler durumun niteliğine göre, Müsteşarlıkça en az üç ay en fazla on iki ay olmak üzere belirlenecek süre içerisinde Milli Katılım ve YFKSF izni başvurusunda bulunamaz.

 

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 3 üncü maddesinin 1 ve 2 inci fıkralarındaki süre hükümleri 2010 yılında uygulanmaz.

 

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarını İhracat Genel Müdürü yürütür.

 

 

EK-1

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

 

PROJE FORMU

 

Notlar:

  1. a.        Cevapları 10 punto ile  elektronik ortamda yazınız ve verilen boşluklarla sınırlı kalmayınız.
  2. b.        Talep edilen her bir fuar için ayrı bir form doldurunuz.
  1. Formları Müsteşarlığımıza elektronik ortamda da (fuarihr@dtm.gov.tr adresine )gönderiniz.

 

 
 

 

 

 

(1)   Organizatör Adı

 

 

(2)  

 

Talepte Bulunulan Yurtdışı

       Fuarın Adı   

 
 

 

 

 

(3)   Yurtdışı Fuarın Düzenleneceği Ülke ve Şehir

 

 
 

 

 

 

(4)   Fuar Tarihi:

 

 
 

 

 

 

Kaçıncı Defa Düzenlendiği:

 
 

 

 

 

Yılda Kaç Kez Düzenlendiği:

 
 

 

 

 

(5)   Yurt Dışı Fuarın Konusu

(Sektör/Sektörler)

 

(6)

 

 Organizasyonu Türü

(Türk İhraç Ürünleri Fuarı

/Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı)

(7)   Fuar Sorumlusunun:

 
 

Adı, soyadı:

Görevi:

Tecrübesi(Yıl):

Telefon ve faks:

Adres:

E-posta adresi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)   Söz Konusu Fuarda Görev Dağılımı (Kaç kişinin hangi görevlerle fuarla sorumlu olacağını belirtiniz)

 

Lojistik/Gümrük:

Stand Kurulum:

Tanıtım:

Satış ve Pazarlama:

 

 

 

 

 

 

(9)   Söz konusu Fuarı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar (Fuarın yapılacağı ülkedeki sektörel dernekler, sanayi ve ticaret odaları, kamu kuruluşları vs. ile desteğin niteliğini tanımlayınız.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)     Fuarı Tanımlayınız. (Sektör için fuarın önemini  vurgulayınız. Söz konusu ülkede aynı  sektörde düzenlenen uluslararası fuarlarla karşılaştırınız ve farklı yönlerini ortaya koyunuz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)     Fuarın Geçmiş Dönemlerdeki Performansı Hakkında Bilgi  Veriniz (Fuarla ilgili son üç yıla ait katılımcı ve ziyaretçi sayıları, yapılan tanıtım faaliyetlerin maliyeti ve türü bilgileri gibi, ilk kez düzenleniyorsa boş bırakılacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)     Fuarın Konusu Sektör/ Sektörlerde İlgili Ülkedeki Dış Ticaret Potansiyelimiz (Ülkenin dış ticaret mevzuatı ve gümrük mevzuatı da dikkate alınmak suretiyle pazar  potansiyelimiz, sektörde ilgili ülkeye son üç yıllık ihracatımız, ilgili ülkenin sektördeki son üç yıllık ithalatı ve tedarik pazarları hakkında bilgi veriniz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İhracat-İthalat Rakamları

Yıl

(son 3 yıl)

Sektörde İlgili Ülkeye İhracatımız

 

Miktar ($)

Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatı İçinde Ülkemizin Payı (%)

İlgili Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatı

İlgili Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatında İlk 5 Ülke

20..

 

 

 

 

20..

 

 

 

 

20..

 

 

 

 

 

(13)     Fuar Hakkında Bilgiler (Lütfen aşağıdaki bilgileri fuarın son üç yıldaki istatistiklerini kullanarak doldurunuz. Fuarın düzenleneceği yıl için beklentileri yazınız)                          

 

 

YILLAR

 

Yurt Dışı  Fuarı Bilgileri

20..

20..

20..

Fuarın Düzenleneceği Yıl

Toplam Katılımcı Firma Sayısı

       

Toplam Katılım Stand Alanı m2

       

Milli Katılım Toplam m2

       

Toplam Ziyaretçi Sayısı

       

Profesyonel Ziyaretçi Sayısı

       
           

 

(14)     Söz konusu İstatistikler Bağımsız Bir Otorite Tarafından Denetleniyor mu? Denetleyen Firma İsmi

 (Varsa Son Denetim Raporunun bir örneği eklenecek)

 

 

 

 

 

 

 

(15)     Fuarın Etkin Biçimde Organize Edilmesini Teminen Firmanızca  Fuar Tarihine Kadar Yapılması Planlanan Hazırlık Çalışmaları ve Faaliyetler (PR firması ile anlaşılacaksa hedefleriniz nelerdir) ile Uluslararası Profesyonel Ziyaretçilerin Katılımını Artırmak İçin Organizatör Firma Tarafından Yapılması Öngörülen Çalışmaları (Örneğin, reklam tanıtım paketleri, uygun seyahat paketleri, uluslararası resepsiyonlar vs.) Belirtiniz*

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*İlave Tanıtım Desteğinden yararlanılmak isteniyorsa ayrıntılı bir rapor sunulması gerekmektedir.

 

(16)     Potansiyel Uluslararası Müşterilerin Profilini ve Teşhir Edilecek Ürün Kategorilerini Belirtiniz (Örneğin, hedef ülke, sektör, meslek gruplarına göre ayırınız.)

     
 

 

 
 

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 7 Mayıs 2010 Tarih ve 27574 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2010/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde müracaatta bulunduğumuz bu organizasyon ile ilgili olarak Uygulama Usul ve Esaslarının 8 inci maddesinde bulunan müeyyidelerin uygulanmasını gerektirecek durumlara sebebiyet vermemiz halinde, Müsteşarlıkça 2010/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarının 8 inci maddesine göre tatbik edilecek müeyyidelere uyacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

 

Organizatörü Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin Adı, Soyadı ve Pozisyonu:__________________________________________________

 

Tarih:_____________________________________________________

 

İmza:_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞBU FORMA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR:

 

  1. Fuar İdaresi’nden yer tahsis edildiğini gösterir belge
  2. Düzenlenecek fuar ile ilgili öngörülen Tahmini Maliyet Tablosu bilgisi
  3. Stand özelliklerine ilişkin teknik dosya
  4. Fuar ile ilgili olarak yapılan/yapılacak olan reklam, tanıtım, promosyon programı ile ilgili rapor ve diğer tamamlayıcı bilgi ve belgeler
  5. Varsa, söz konusu fuar esnasında gerçekleştirilecek aktivitelere dair bilgi ve belgeler
  6. Mevcut ise, yurt dışı temsilcilik veya irtibat bürosuna ait bilgiler
  7. Tahmini Maliyet Tablosu (EK-2)

 

 

 

 

EK-2

 

 

 

 

 

 

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

 

GİDER KALEMLERİ

TAHMİNİ BİRİM METREKARE FİYATI

TOPLAM TUTAR

Yer Kirası    
Stand Maliyeti    

Nakliye Giderleri

   
Diğer Giderler ve Hizmet Bedeli Toplamı    
TOPLAM FUAR MALİYETİ    
FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN (m2)    

 

TAHMİNİ BİRİM M2 FİYATI  

 

 

İLAVE TANITIM DESTEĞİ TALEBİ              VAR                           YOK

 

 

İlave Tanıtım Desteği talebi varsa tanıtım projesi sunulmalıdır.

 

 

Not: Organizatör hizmet bedeli dışında, tablodaki kalemlere ilişkin ödemeler fatura karşılığında ve bankacılık sistemi içinde yapılacaktır. Para birimi olarak Avro, ABD Doları veya ilgili ülke para birimi kullanılabilir.

 

 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR       :

TARİH                                              :

KAŞE                                                :